Targa Now 8821 驱动免费下载

适合 Others Targa Now 8821 的驱动,软件和不同工具和固件列表都在这里。

选择文件,转到文件页面。

 • VGA 驱动程序

  适合: Windows Vista

  已发布: 2008.11.21   按发布时间: 7.­15.­11.­7813

  按大小: 109.43 Mb   (ZIP)

  1840 按搜索数
 • Chipset 驱动程序

  适合: Windows Vista

  已发布: 2008.11.21   按发布时间: 4.­6.­2.­0

  按大小: 22 Mb   (ZIP)

  1740 按搜索数
 • WLAN 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2008.11.21   按发布时间: 2.­2.­2.­0

  按大小: 15.38 Mb   (ZIP)

  1592 按搜索数
 • package 驱动程序

  适合: Windows Vista 64-bit

  已发布: 2008.11.26  

  按大小: 191.93 Mb   (ZIP)

  1526 按搜索数
 • Audio 驱动程序

  适合: Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  已发布: 2008.11.21   按发布时间: 6.­0.­1.­5683

  按大小: 22.34 Mb   (ZIP)

  1502 按搜索数
 • TV card 驱动程序

  适合: Windows Vista

  已发布: 2009.03.27   按发布时间: 1.­0.­5.­35

  按大小: 5.69 Mb   (ZIP)

  1442 按搜索数
 • package 驱动程序

  适合: Windows XP

  已发布: 2008.11.26  

  按大小: 197.36 Mb   (ZIP)

  1441 按搜索数
 • Targa Now 8821 BIOS

  适合: BIOS

  已发布: 2008.11.21   按发布时间: 0105

  按大小: 712 Kb   (ZIP)

  1404 按搜索数

常用 Targa Others 文件